Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

bobix
7257 f645 500

July 05 2017

bobix
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viamhsa mhsa
bobix
Reposted from1985 1985 viaoutline outline
bobix
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaZoonk11 Zoonk11
bobix
Reposted frompl pl viaZoonk11 Zoonk11
9350 3292
bobix
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaschwarzerwolf schwarzerwolf
8295 e893 500

mary-yanko:

God’s Dropbeat series

Reposted fromspookystyx spookystyx viaschwarzerwolf schwarzerwolf
9706 83d1 500

Firewood by johann Smari

bobix
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
bobix
7142 6270
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaschwarzerwolf schwarzerwolf
bobix
bobix
3468 8a25 500
Reposted fromfungi fungi viaAnneBonny AnneBonny
bobix
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viatediousuncle tediousuncle
9196 d164
Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viacoeurina coeurina
9741 b2ad 500

cooncomic:

38. An Idiot

bobix
6887 075d
Reposted fromswissfondue swissfondue

July 04 2017

June 30 2017

bobix
bobix
7166 13fe 500
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viahappy-hippie happy-hippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl